چکیده : هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات دو برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر اجرای هوازی قایقرانان کانوپولو مرد نخبه می باشد. به این منظور 18 قایقران کانوپولوی مرد نخبه انتخاب و به سه گروه (دو گروه تجربی با دو روش تمرینی متفاوت=6، یک گروه کنترل=6) تقسیم شدند. پیش و پس از تمرین آزمودنی ها: یک آزمون فزاینده برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max)، سرعت در حداکثر اکسیژن مصرفی (vVo2max)، ضربان قلب در آستانه ی لاکتات (LTHR)، ضربان قلب در Vo2max (Vo2max HR) و درصد Vo2max در آستانه ی لاکتات (%Vo2max at LT) اجرا کردند. تمرین طی 9 جلسه (سه روز در هفته برای یک دوره ی 3 هفته ای) بر روی ارگومتر کایاک انجام شد که در یک گروه (GHIT-1) حجم تمرین و در گروه دیگر (GHIT-2) شدت تمرین به صورت پیشرونده افزایش می یافت. پروتکل تمرینی گروه 1 (افزایش در حجم تمرین و شدت ثابت) شامل: جلسة اول 6 تکرار 60 ثانیه ای با شدت 100 ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


لینک منبع و پست :پایان نامه : اثرات دو برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر اجرای هوازی قایقرانان کانوپولوی مرد نخبه
http://filetak.blogsky.com/1395/06/17/post-2715/